Sunday, June 16, 2013

Santa

Mamiya RB67 Acros 100