Wednesday, September 25, 2013

Santa

Mamiya RB67 Acros 100