Wednesday, June 25, 2014

Vida detenida

Mamiya RB67 Acros 100