Monday, November 30, 2015

Vida detenida

Mamiya RB67 Acros 100