Wednesday, February 03, 2016

Vida detenida

Mamiya RB67 Acros 100