Friday, February 05, 2016

Vida detenida

Mamiya RB67 Acros 100